loader image

Medezeggenschapsraad

Notulen en jaarverslag

Hieronder staan links naar de notulen in PDF formaat.

Opmerking: Sommige browsers downloaden een PDF bestand in plaats van deze te openen. In dat geval vindt u het PDF bestand in de (door u ingestelde) “download” map op uw computer.

Medezeggenschap op de IJwegschool

Medezeggenschap op school is gebaseerd op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Het schoolbestuur (lees: directie) bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Het streven is altijd dat de MR en het schoolbestuur het eens worden over nieuwe ideeën, ontwikkelingen en over het te voeren beleid. Op deze wijze worden wel afgewogen besluiten genomen en wordt een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd bij het personeel en de ouders. De MR overlegt regelmatig met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals o.a., de verbeteringen in het onderwijs, de rol die ouders kunnen hebben bij het scheppen van een zo optimaal mogelijk leerklimaat, financieel beleid, de veiligheid op school etc. In dit kader stelt de MR jaarlijks een activiteitenplanning op.

Als vertegenwoordiger van personeel en ouders (= de achterban) verzorgt de MR informatie aan de achterban over de gemaakte keuzes, de uitgebrachte adviezen en genomen beslissingen. Dit gebeurt naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op deze website, via de prikborden in de gang en in de nieuwsbrief van school. Ook brengt de MR een jaarverslag uit. Waar nodig peilt de MR de mening van de achterban over actuele en zwaarwegende kwesties, zodat zij dit mee kan nemen bij haar standpuntbepaling. De MR controleert niet alleen, maar komt ook zelf met voorstellen rond kwesties waarbij het belang van een of meer groepen binnen de achterban in het geding is.

Onderscheid tussen adviesrecht en instemmingsrecht
De wet (Wms) maakt onderscheid tussen besluiten die ter advies dienen te worden voorgelegd aan de MR en besluiten die ter instemming moeten worden voorgelegd aan de MR. Elke geleding van de MR heeft instemmingsrecht ten aanzien van zaken die voor die geleding van wezenlijk belang zijn. De ouder- en personeelsgeleding moeten bijvoorbeeld allebei instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp op school. Indien de MR en de directie niet tot overeenstemming kunnen komen ten aanzien van een voorgenomen besluit, dan kan de directie het voorgenomen besluit intrekken. Daarnaast kunnen zowel de directie als de MR dit voorleggen aan de geschillencommissie (een extern orgaan).

De MR gaat over beleid. Wanneer besluiten eenmaal genomen zijn dan kunnen die rekenen op ondersteuning van de MR. De MR gaat niet over de wijze waarop beleid in individuele gevallen wordt toegepast. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie en de leerkrachten gezamenlijk. Zaken die met de implementatie en/of uitvoering van het schoolbeleid te maken hebben, dient u in eerste instantie met de leerkracht en/of de directie te bespreken. Mocht het echter gaan om zaken die vragen om nieuw beleid of aanpassing van bestaand beleid, dan kunt u dit bij de MR melden.

Samenstelling MR:
De MR wordt gevormd na rechtsgeldige verkiezingen waarbij de achterban de leden van de MR kiest. In de MR hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting.

Op dit moment bestaat de leerkrachtgeleding uit:
Noortje Baars – leerkracht Bovenbouw B
Dieudonnée Scholtz-Trenidad – leerkracht Middenbouw B

De oudergeleding bestaat uit:
John Kuijn (vader van Naomi Onderbouw B) Voorzitter
Wybren Pieters (vader van Noor Middenbouw A en Imke Onderbouw A) Secretaris

Daarnaast kunnen ook niet-leden een bijdrage leveren en als klankbord (‘toehoorder’) optreden. Wilt u een keer aanwezig zijn als toehoorder bij een MR-vergadering dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de voorzitter van de MR.

Vergaderdata schooljaar 2021-2022 (onder voorbehoud)

Dinsdag 14/09/2021
Maandag 29/11/2021
Dinsdag 08/02/2022
Dinsdag 05/04/2022
Dinsdag 31/05/2022
Dinsdag 05/07/2022

Communicatie tussen MR en achterban:
Als het goed is, is de communicatie tussen de MR en de achterban tweerichtingsverkeer. De MR legt uit wat medezeggenschap inhoudt en wat hiermee is en wordt bereikt. De achterban heeft de gelegenheid de MR te informeren over zaken die zij van belang vindt. De MR kan de belangen van de achterban pas goed behartigen als zij goed geïnformeerd wordt over wat op school leeft en hoe de achterban daarover denkt. De MR heeft dan ook regelmatig overleg met de ouderraad (OR). Zij vormen het eerste klankbord voor de MR. Ook heeft de MR in dit kader een mailadres beschikbaar waarop u als achterban de MR kunt bereiken met uw zorgen, vragen, input of ideeën. Dit adres is: mr.ijwegschool@sopoh.nl

Schroom dus niet de MR te berichten als er iets speelt waarvan u vindt dat de MR dit zou moeten weten. Uiteraard kunt u de MR-leden ook altijd in persoon aanspreken.