loader image
menu

Nieuwe ouders

Ouders

In het belang van de ontwikkeling van uw kind zien wij ouders als partner. Gedurende de basisschooltijd zal de samenwerking formeel dan wel informeel worden ingevuld. School en ouders zullen tijdens het gesprek verwachtingen en verantwoordelijkheden openlijk delen. Wij streven naar een laagdrempelig contact en een optimale samenwerking.

Tijdens verschillende activiteiten, zoals kerstviering, bosbezoek en tentenbouwdag ontmoeten ouders elkaar. De ouderraad (OR) is actief betrokken bij de organisatie en de uitvoering van diverse activiteiten. Ook naschoolse activiteiten worden door ouders georganiseerd. Ouders en leerkrachten stropen graag hun mouwen op om leuke en/of leerzame activiteiten voor de kinderen te organiseren. De samenwerking met ouders vinden wij waardevol.

Wij werken graag met u samen en waarderen uw hulp!

Informatie voor nieuwe ouders

Nieuwe ouders ontvangen het boekje ‘Welkom in groep 1 op de IJwegschool’, waarin allerlei praktische schoolinformatie staat.

Overgang tussen basisscholen

Alle schoolbesturen binnen de Haarlemmermeer hebben in het schooljaar 2015-2016 afspraken gemaakt over de tussentijdse aanname van leerlingen. Het betreft hier afspraken die gelden bij een tussentijdse overplaatsing van basisschool naar basisschool. Alle scholen beschikken over het document waarin de afspraken over tussentijdse overplaatsing zijn gemaakt.

Afspraken hebben betrekking op:

  • tussentijds wisselen van basisschool
  • bijzondere situaties – bijvoorbeeld bij sluiting of samenvoeging van een school
  • situaties waarbij er onrust is in een school

Indien er sprake is van tussentijdse overplaatsing vanwege verhuizen, gelden deze afspraken niet. Wel is men gehouden aan het elkaar goed informeren over relevante informatie voor een goede overstap van de ene school naar de andere.

Voor leerlingen die tussentijds overstappen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs gelden andere afspraken. Deze zijn op te vragen bij de directeur van de school.

Verrijking en verdieping / Kinderen die ´meer kunnen´

Op de IJwegschool staat het kind centraal. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken, waarbij de onderwijsbehoeften van het kind centraal staan, wordt (in samenspraak met kind en ouders) het onderwijs voor kinderen die ´meer kunnen´ gearrangeerd. Gedurende het schooljaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

In het Protocol kinderen die meer kunnen kunt u lezen hoe het onderwijs voor kinderen die meer kunnen is ingericht.