loader image
menu

Onze school

Onze school

De IJwegschool werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Geïnspireerd door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel kinderen een mooie en leerzame schooltijd te bieden.

De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op de IJwegschool werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. De school ligt langs de IJweg in een groene en veilige schoolomgeving. Kleinschaligheid is onze kracht, ons groeipotentieel ‘straalt’ voor de klas. We leren de kinderen het zélf te doen

Ons onderwijs

We werken met 6 driejarige stamgroepen: twee in de onderbouw (we starten eerst met één, de tweede volgt al snel), twee in de midden-en bovenbouw. Wij bieden een passend onderwijsaanbod en faciliteren onze leerkrachten dit te kunnen realiseren. In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een driejarig Jenaplan ontwikkeltraject op onze school. Dat is nu bijna afgerond.

BSO

Samen met BSO de Blijweg verzorgen wij onderwijs én voor-, tussen- en naschoolse opvang van 7.15 tot 18.30 uur. In een vertrouwde omgeving.

Een groot voordeel van onze naschoolse opvang is dat deze in de school zit. Er is een doorlopende pedagogische lijn tussen school en opvang.

Wat maakt ons uniek?

Onderwijs en opvang onder één dak

De IJwegschool heeft een eigen voor- en naschoolse opvang, de Blijweg. De opvang wordt verzorgd door het kinderopvangdeel van Stichting ‘Floreer’, waar ook onze school onder valt. Opvang en onderwijs onder één dak. Praktisch en vertrouwd voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers en stamgroepleiders zijn één team. Door de open communicatie en afspraken over het pedagogisch beleid is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn. 

Meer gepersonaliseerd leren

De manier waarop wij leren vormgeven, doen we volgens de ideeën van Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplan. Dit betekent dat op onze Jenaplanschool niet de leerstof centraal staat, maar de ontwikkeling van het hele kind. Omdat we uitgaan van verschillen, leent het jenaplanconcept zich prima voor meer gepersonaliseerd leren. Tijdens de schoolloopbaan van uw kind op onze school worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Indien nodig vinden aanpassingen plaats in de aanbieding van de leerstof, de hoeveelheid werk of wordt extra ondersteuning geboden. 

Jenaplan, meer dan leren alleen

De IJwegschool is een Jenaplanschool. Bij ons leren kinderen meer dan leren alleen. Er wordt aandacht besteed aan het kind binnen de maatschappij, aan sociale en emotionele aspecten. We zorgen binnen de driejarige stamgroepen dagelijks voor afwisselend aanbod van samen spelen, samen werken, samen praten, samen vieren en stilte. Naast het behalen van de onderwijsdoelen, vinden wij culturele en kunstzinnige vorming van onze leerlingen belangrijk. Ook de natuur speelt een rol binnen onze school. Hiervoor hebben wij een natuur- en ontdekpad ingericht om het groene schoolplein dat uitdaagt om te spelen.

Kleinschalig en persoonlijk

De IJwegschool en BSO de Blijweg zijn kleinschalig met een sociaal karakter. Een school en opvang waar iedereen elkaar kent, waar ouders, leerlingen en stamgroepleiders er voor elkaar zijn. Gezien en gehoord worden vinden wij belangrijk. Veel van de kinderen komen uit de omliggende wijken, maar ook kinderen uit andere wijken van Hoofddorp bezoeken onze school. De ouderbetrokkenheid is hoog. Dit is terug te zien in de samenwerking tussen ouders, stamgroepleiders en kinderen bij het organiseren van talloze activiteiten, zoals tentenbouwdag, bliksemstage, weeksluitingen, schoolreisjes, kamp en atelier.

Goed bereikbaar in groene omgeving

De IJwegschool is centraal gelegen in een groene omgeving. Het schoolplein biedt tal van speelmogelijkheden waar de kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, klauteren, voetballen en verstoppertje spelen. De school kenmerkt zich door open ruimtes met verschillende werkplekken. De lokalen liggen rondom een gezellige binnentuin. De kinderen kunnen goed spelen en sporten in de naastgelegen gymzaal en op het sportveld. De school is goed bereikbaar en is voorzien van voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Passende resultaten

Op de IJwegschool vinden wij het van belang dat kinderen naar vermogen prestaties leveren. Wij zijn trots op onze goede meetbare resultaten. Toch zijn niet alle onderdelen van ons onderwijsaanbod meetbaar in getallen. Wij denken dan onder andere aan zelfstandigheid, omgaan met geboden vrijheid, samenwerking, sociale vaardigheden, burgerschap en creativiteit. We horen vaak terug dat onze kinderen op het voortgezet onderwijs hierin uitblinken!